Menu Zamknij

OBOWIĄZEK UJAWNIENIA PRZEZ NOTARIUSZA NA ŻĄDANIE SĄDU AKTU NOTARIALNEGO

Kwestia ujawniania sądowi aktów notarialnych na ich żądanie jest obecnie żywo dyskutowana, w związku ze sprawą notariusza ze Śląska, który powołując się na obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej odmówił ujawnienia Sądowi Rejonowemu aktu notarialnego zgromadzenia wspólników, za co został skazany na karę grzywny w wysokości 5000zł.

Notariusz uzasadniając swoją odmowę powołał się na artykuł 110 § 2 ustawy Prawo o notariacie, który stanowi, że wypis aktu notarialnego może być wydany także osobom niewskazanym w akcie czy ich następcom prawnym, ale za ich zgodą lub na podstawie postanowienia sądu okręgowego właściwego dla siedziby notariusza.

Sad Rejonowy z kolei uznał odmowę za bezzasadną twierdząc, że notariusz jest zobowiązany przesłać wypis aktu notarialnego na żądanie sądu na podstawie art. 111 § 2 prawa o notariacie stanowiącego, żenotariusz, ale tylko w przypadkach przewidzianych prawem, przesyła sądom i innym organom państwowym informacje o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów w związku art. 248 kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym każdy obowiązany jest przedstawić sądowi posiadany dokument stanowiący istotny dowód, chyba że zawiera informacje niejawne bądź treści uprawniające daną osobę do odmowy zeznań.

Co do zasadności odmowy notariusza pojawiają się różne poglądy, z których jedne wskazują, że przepisy prawa o notariacie o wydawaniu dokumentów nie dotyczą sądu, ale sytuacji, gdy zwraca się o nie jakaś osoba, dla której informacje zawarte w akcie są istotne, inne zaś stwierdzają, że gdyby notariusz był „każdym”, to art. 111 § 2 prawa o notariacie, według którego ma on w przypadkach prawem przewidzianych przesyłać sądom dokumenty, byłby zbędny a „przypadek prawem przewidziany” to tylko taki, w którym konkretnie na notariusza nakłada się obowiązek przesłania wypisu aktu.

W związku z zażaleniem notariusza spór trafił do Sadu Najwyższego, którego rozstrzygnięcie z pewnością wyjaśni wątpliwości związane z zastosowaniem wyżej wskazanych przepisów.